Download krivicno procesno pravo tok krivicnog postupka PDF

Titlekrivicno procesno pravo tok krivicnog postupka
File Size363.0 KB
Total Pages17
Table of Contents
              ПОЈАМ И ПРЕДМЕТ
	Динамика и сложеност кривичног поступка
	Обим кривичног поступка
ТОК ОПШТЕГ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
	ПРЕДКРИВИЧНИ ПОСТУПАК
		Појам предкривичног поступка
	Овлашћења ОУП-а у предкривичном поступку
		Непроцесна овлашћења ОУП-а у предкривичном поступку
		Овлашћења ОУП-а да изузетно предузимају формалне процесне радње у предкривичном постуку (процесна овлашћења полиције)
		Овлашћења истражног судије у претходном поступку
		Овлашћења јавног тужиоца у предкривичном поступку
		Заштита грађана у предкривичном поступку
ПОВОДИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
	Кривична пријава
		Поступак јавног тужиоца са кривичном пријавом
Претходни поступак
	Појам, циљ и обележја претходног поступка
	Истрага
		Појам, циљ и карактеристике истраге
		Обавезност истраге
	Спровођење, ток и садржина истраге
Споразум о признавању кривице
	Прекид и обустава истраге
	Поступак стављања под оптужбу
		Оптужница
		Подизање оптужнице и поступак са подигнутом оптужницом
		Контрола оптужбе
		Поступак и одлуке суда о приговору против оптужнице
		Ступање оптужнице на правну снагу
ГЛАВНИ ПОСТУПАК
Припремење главног претреса
	Прибављање нових доказа
	Обустављање поступка
	Остале радње у припреми
Главни претрес
	Ток главног претреса
		1. Отварање заседања
		2. Почетак главног претреса
		3. Саслушање оптуженог
		4. Доказни поступак
		5. Завршне речи странака – оштећеног и браниоца
		6. Завршетак главног претреса
	Одгађање, одлагање и прекидање главног претреса
		Формирање већа и допуна већа у току главног претреса
	ИЗРИЦАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕСУДЕ
	Поступак о споредним предметима кривичног поступка
		Поступак за решавање имовинско-правног захтева (атхезиони-придружени поступак)
		Решавање прејудицијалних питања
		Одлучивање о трошковима кривичног поступка
            

Similer Documents